GIẢI PHÁP HỆ THỐNG KHÓA THẺ TỪ CHO KHÁCH SẠN

Hệ thống khóa thẻ từ RF CARD : Quản lý khách sạn bằng hệ thống phần mềm và khóa cửa. Dùng để thiết lập các thông tin ( số phong, thời gian,..vv ) cho mỗi khóa cửa bằng phầm mềm của chúng tôi như là bước đầu tiên: khi khách đến, phát hành thẻ khách bởi bộ mã hóa , sau đó khách có thể sử dụng các thẻ từ để mở khóa cửa tương ứng trong một thời gian giợi hạn được thiết lập bởi phần mềm. Cavs thẻ khách được sử dụng cho việc chuyển đổi tích kiệm năng lượng điện trong phong ( bởi sự kết nối với bộ tích kiệm điện ). Chúng tôi cung cấp Dữ liệu REGISTER để kiểm tra các hồ sơ mở khóa nếu cần thiết. Chúng tối cung cấp các DLL để làm giao diện với bất kỳ hệ thống quản lý khách sạn nếu có yêu cầu: